Polityka prywatności

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Marcin Świerczyński jest właścicielem Serwisu internetowego www.marcinswierczynski.com. Strona www.marcinswierczynski.com przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Administratorem danych jest Marcin Świerczyński z siedzibą przy ul. Ogrodowej 104, 62-081 Przeźmierowo.

§2 DANE OSOBOWE

1. Korzystając z Serwisu i newsletterów należących do www.marcinswierczynski.com Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób – w większości przypadków będą to imię i adres e-mail.
2. Zamawianie Usług Szkoleniowych oferowanych przez www.marcinswierczynski.com za pośrednictwem Serwisu wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych.
3. Zapisanie się do newsletterów należących do www.marcinswierczynski.com wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia oraz adresu e-mail. Uzyskane dane www.marcinswierczynski.com dodaje do listy mailingowej newslettera, a adres e-mail jest niezbędny do wysłania Użytkownikowi newslettera. Podanie imienia pozwala www.marcinswierczynski.com na zwracanie się do Użytkowników imieniem.
4. www.marcinswierczynski.com wymaga tylko danych niezbędnych do poprawnego działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych może skutkować zablokowaniem czynności, której dotyczyły.
5. Dane osobowe wykorzystywane są do celów właściwej realizacji konkretnej usługi. Dane te mogą również zostać użyte do celów analiz statystycznych, mających na celu zwiększanie jakości obsługi i poziomu świadczonych usług, jak również do celów komunikacji z Użytkownikiem.
6. Dane podawane przez Użytkownika do subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w Polityce Prywatności.
7. Jawne dane osobowe Użytkownika zamieszczone w Serwisie, związane z wysyłaniem komentarzy do artykułów, komunikacją na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. www.marcinswierczynski.com nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają. Dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
8. www.marcinswierczynski.com nie udostępnia podmiotom trzecim danych personalnych i adresowych Użytkowników Serwisu i newsletterów należących do www.marcinswierczynski.com, z wyłączeniami przewidzianymi ustawowo.

§ 3 COOKIES (CIASTECZKA)

1. Niektóre obszary serwisów należących do www.marcinswierczynski.com mogą wykorzystywać pliki cookies. Cookie jest małym plikiem tekstowym pobieranym przez przeglądarkę internetową podczas wizyty w Serwisie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz do obsługi spersonalizowanych ustawień Serwisu.
2. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
3. Jeśli Użytkownik nie chce używać cookies może ich obsługę wyłączyć w swojej przeglądarce. Po wyłączeniu niektóre usługi w serwisie mogą nie funkcjonować. Użytkownik może również usunąć istniejące już pliki cookie.
4. Cookie są instalowane na różny okres. Część z nich traci ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, inne aktywne są przez kilka dni, miesięcy, a nawet lat, głównie po to, by informacje
o wyborach Użytkownika nie zostały utracone. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego i powracającego Użytkownika Serwisu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, rozporządzenia MSWiA sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza Polityka obowiązuje od 11.08.2014 r.